مقاوم سازی و تقویت تیر و ستون

لزوم تقویت تیر و ستون تیر و ستون های بتنی در حقیقت اعضای انتقال دهنده بار ناشی از سقف ها به پی هستند. در زمان بتن ریزی ممکن است در اثر اشتباهات اجرایی (مانند ارتفاع زیاد بتن ریزی، ویبره غلط، دیر ریزی بتن مرده،کج شدن قالب و…)، به دلیل این [...]

بیشتر بخوانید